De algemene voorwaarden van About Image te Amstelveen, zijn gedeponeerd bij www.voorwaarden.net.

De algemene voorwaarden, About Image worden bij alle offertes van About Image, Amstelveen meegezonden als PDF-bestand. Dit eventueel met de aanvullende voorwaarden bij de desbetreffende offerte.

Hierbij Artikel 1. Voor artikel 2 t/m 14.2 zie bijlage offerte en www.voorwaarden.net


De ALGEMENE VOORWAARDEN About Image Gevestigd op de Sportlaan 298 118TL Amstelveen

Artikel 1 ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen About Image en de natuurlijke- of rechtspersoon (hierna: “de opdrachtgever”) en op alle aanbiedingen van About Image.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven ten behoeve van de medewerkers van About Image, haar bestuurder en diensten derden.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. About Image en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.4 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW en artikel 7:409 BW, aanvaard en uitgevoerd door de dienstverlener.

1.5 Indien About Image niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat About Image in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

algemene voorwaarden About Image Amstelveen

Algemene voorwaarden, About Image in Amstelveen

De algemene voorwaarden van About Image zijn van toepassing op:

1. alle diensten van About Image ( personal shopper, garderobecheck/gaderobeplanning,)
2. alle adviezen van About Image; kleuradvies, adviezen ; stijladvies, kledingadvies en imagoadvies
3. alle workshops van About Image; kleuradvies voor groepen, stijl en kledingadvies voor groepen,
uiterlijke presentatie voor man & vrouw, I love workshops lady’s only particulieren groepen, zakelijke
groepen en bedrijven.  About Image, Sportlaan 298, 1185TL, Amstelveen.

Voor informatie en reserveringen bel 06-20417381 en vraag naar Shirley of vul het contactformulier in.