Algemene voorwaarden About Image te Amstelveen 2020

ALGEMENE VOORWAARDEN  van About Image , gevestigd op de Sportlaan 298 1185 TL Amstelveen

Artikel 1 ALGEMEEN
1.1
Deze algemene voorwaarden About Image te Amstelveen zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen About Image en de natuurlijke- of rechtspersoon (hierna: “de opdrachtgever”) en op alle aanbiedingen van About Image.

1.2
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven ten behoeve van de medewerkers van About Image, haar bestuurder en diensten derden.

1.3
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. About Image en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Waarbij ook zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.4
Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW en artikel 7:409 BW, aanvaard en uitgevoerd
door de dienstverlener.
1.5
Indien About Image niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn. Of dat About Image Amstelveen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 OFFERTES EN AANBIEDINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN ABOUT IMAGE TE AMSTELVEEN

2.1

Alle offertes en aanbiedingen van About Image te Amstelveen zijn vrijblijvend. Aan een offerte of aanbieding kan bovendien op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.2
About Image kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de
offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader
van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis – en verblijf – , verzend – en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2.4
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is
About Image daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,
tenzij de dienstverlener anders aangeeft.
2.5
Een samengestelde prijsopgave, verplicht About Image niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
2.6
About Image  te Amstelveen is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren of niet uit te voeren.

Artikel 3 CONTRACTSDUUR, UITVOERINGSTERMIJNEN, UITVOERING ALGEMENE VOORWAARDEN ABOUT IMAGE TE AMSTELVEEN.

3.1
De overeenkomst tussen
About Image en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
3.2
Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever About Image derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
About Image dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3.3
About Image te Amstelveen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.4
About Image heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien About Image dit voor een goede uitvoering van de overeenkomst wenselijk oordeelt. Iedere aansprakelijkheid van About Image voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Indien About Image derden inschakelt die daarbij een beperking van hun aansprakelijkheid bedingen wordt een dergelijk beding door About Image mede namens de desbetreffende opdrachtgever van About Image aanvaard.
3.5
De opdrachtgever dient About Image te Amstelveen voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
3.6
De opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitoefening van de overeenkomst, tijdig aan dienstverlener worden medegedeeld. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan About Image
zijn verstrekt, heeft About Image het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra
kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Wil je contact met Shirley Tdlohreg, About Image vul dan het contactformulier in

Lees  verder en download Algemene Voorwaarde About Image te Amstelveen

Twitter-account-About-Image-Amstelveen-Algemene-Voorwaarden Linkedin-profiel-About-Image-Shirley-Tdlohreg-Algemene-Voorwaarden